Bảo tồn thiên nhiên » Khu BVCQRT Trà Sư

Danh mục loài thủy sinh

  Danh lục Tên khoa học Ngành Bộ Họ 1 Rong ...

Danh mục loài cá

  Danh lục Tên khoa học Ngành Bộ Họ 1 Lóc ...

Danh mục loài bò sát

  Danh lục Tên khoa học Ngành Bộ Họ 1 Thạch ...

Danh mục Bướm

  Danh lục Tên khoa học Ngành Bộ Họ 1 Bướm ...

Danh mục động vật Khu BVCQ rừng tràm Trà Sư

  Danh lục Tên khoa học Ngành Bộ Họ 1 Cổ ...

Danh mục thực vật Khu BVCQ rừng tràm Trà Sư

Tt Danh lục Tên khoa học Ngành Bộ Họ I ...

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.