Ban biên tập trang Website Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang

th, td{border: none;} THÔNG TIN BAN BIÊN TẬP Trưởng Ban Biên tập: Trương Minh Hùng – Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm ...

Các Phòng nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc

Tên đơn vị Chức vụ Điện thoại Thư điện tử Ban lãnh đạo 02963.600.056 02963.600.097 02963.600.404 cckl@angiang.gov.vn ...

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.