Tiến độ xuống giống tròng cây phân tán - tuần thứ 19

Đã sản xuất 2.522.158 cây, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tạo cây giống đãm bảo chất lượng đúng yêu cầu phục vụ kế hoạch vụ 1. Vụ 2 đã cấy  430.000 cây; vô bầu đất trong tuần được 300.000 bầu cộng dồn đến nay là 850.000 bầu chuẩn bị cấy cây.

Trong tuần đã giao 124.500 cây cho huyện Châu Phú, Châu Thành, An Phú , Tri Tôn, Tịnh Biên và  Thoại Sơn cộng dồn số cây đã giao là 2.380.694 cây /2.522.158 cây đạt 94% kế hoạch. Hiện nay, Chi cục Kiêm lâm đang đẩy mạnh tiến độ giao nhận cây cho các huyện, thị. Còn 04 huyện chưa nhận xong số lượng cây là Thoại Sơn, Châu Phú, Tri Tôn và TP Long Xuyên.

Theo báo cáo, các huyện thị đã tổ chức trồng cây đến nay được 2.361.194 cây/2.380.694 cây, đạt 99% so với số cây đã nhận.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trình dự toán tạo cây giống, chờ Sở Tài chính thẩm định (theo yêu cầu tại CV số 972/STC-ĐT ngày 05/6/2012). Kiểm lâm cử cán bộ làm việc, giải trình với phòng Đầu tư của Sở Tài Chính.

Ngày 17-18/7/2012 Tổ công tác đã kiểm tra tình hình trồng cây ở tuyến kinh đê kinh 1200 xã Bình Thành, tuyến Bờ Nam kênh Tân tuyến xã Vọng Thê và tuyến kênh Ranh thị trấn Núi Sập thuộc huyện Thoại Sơn, từ thực tế đánh giá là cây trồng phát triển tốt, tỷ lệ cây sống đạt trên 90%.

- Huyện Phú Tân báo cáo: đã trồng được 91% kế hoạch cây trồng phát triển tốt tỷ lệ cây sống đạt trên 85%. Số cây còn lại xã Phú Thành giao cho dân chăm sóc chờ kênh Thần Nông nạo vét xong tiến hành trồng.
- Huyện An Phú báo cáo: Huyện tổ chức ra quân trồng cây đồng loạt vào những ngày trời mưa hoàn thành kế hoạch 100%, tỷ lệ cây sống đạt trên 85%.
- Thị xã Tân Châu trồng hoàn thành kế hoạch 100%, tỷ lệ cây sống đạt từ 80 - 85%.
 - Huyện Chợ Mới báo cáo: đã trồng xong cây theo kế hoạch, CB phòng Nông nghiệp và PTNT kiểm tra nhắc nhỡ bà con chăm sóc cây trồng. Ngoài ra, huyện mua thêm 5.000 cây bạch đàn giao cho UBND xã Hội An trồng tuyến đê rạch Bà Cọc để bảo vệ vùng sản xuất 03 vụ. Đề nghị tỉnh hỗ trợ thêm cây lâu năm như (phượng, sao, dầu, xà cừ ...) để trồng phân tán các trục lộ giao thông, khu hành chánh, trường học, khu dân cư ... tạo cảnh quan, bóng mát và bảo vệ môi trường sinh thái.

Quốc An

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.