Văn bản pháp luật » Quyết định

Quyết định về lĩnh vực Lao động, công chức, viên chức, tổ chức bộ máy - Hành chính tổng hợp

STT Số ký hiệu Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tải về
1 226/QĐ- UB-TC Quyết định số: của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thành lập Chi cục Kiểm lâm UBND tỉnh An Giang   30/07/1991  30/7/1991
2 2083/QĐ- UB-TC Quyết định  của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc chuyển Chi cục Kiểm lâm từ đơn vị sự nghiệp thành đơn vị quản lý nhà nước chuyên ngành UBND tỉnh An Giang  23/10/2003  23/10/2003
3
01/2015
/QĐ-UBND
Ban hành Qui định chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang  12-01-2015 12-01-2015
4 11/QĐ-SNNPTNT Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm  Sở Nông nghiệp  01-09-2016 01-09-2016
5 83/2007/QĐ-BNN Quyết định về nhiệm vụ công chức Kiểm lâm địa bàn cấp xã  Bộ Nông nghiệp và PTNT 04-10-2007
sau 15 ngày
 kể từ ngày đăng công báo
6 104/QĐ-TCLN-KL Về việc ban hành quy chế kiểm tra giám sát đột xuất hoạt động của lực lượng Kiểm lâm 
Tổng cục 
Lâm nghiệp
  27/03/2013 27/03/2013

 

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.