Văn bản pháp luật » Quyết định

Quyết định về lĩnh vực Sử dụng và Phát triển rừng

STT Tên văn bản Số ký hiệu Ngày ban hành Tải về  
1 Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các - bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030 419/QĐ-TTg 05-04-2017  
2 Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020 886/QĐ-TTg 16-06-2017
3 Quyết định về việc ban hành một số chính sách bảo vệ phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp 38/2016/QĐ-TTg 14-09-2016

4

Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 1976/QĐ-TTg  30-10-2013
5 Quyết định phê duyệt Đề án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2014 - 2020 1938/QĐ-TTg  28-10-2014
6 Quyết định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 -2020.  1819/2015/QĐ-TTg 26-10-2015
7 Quyết định về việc phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng 1288/QĐ-TTg   01/10/2018
8 Ban hành Bộ tiêu chí rà soát diện tích đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu chuyển sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất 845/QĐ-BNN-TCLN 16/3/2016
9 Ban hành quy chế quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về giống cây trồng lâm nghiệp 472/QĐ-BNN-TCLN 17-02-2016
10 V/v Phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển cây dược liệu. Ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang năm 2020 định hướng đến năm 2030. 2105/QĐ-UBND 12-04-2014

 

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.