Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Ba chẽ

Tên khoa học: (Desmodium triangulare (Reta.), Merr., hay Desmodium cephalotes (Roxb.)Wall. ex Wight et Am.)
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Ba dót

Tên khoa học: Eupatorium Triplinerve Vahl
Tên khác: Tên khác Ba dót, Cà Dót, Bả dột, Trạch lan
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Ba gạc Châu Đốc

Tên khoa học: Rauwolfia chaudocensis Pierre ex Pít.
Tên khác: Không có
Thuộc: Sách đỏ
Tình trạng bảo tồn: Rất nguy cấp (CR)

Ba gạc lá nhỏ

Tên khoa học: Rauwolfia indochinesis Pichon, hay Rauwolfia littoralis Pierre ex Pit.
Tên khác: Không có
Thuộc: Quí hiếm & đặc hữu
Tình trạng bảo tồn: Nguy cấp (EN)

Ba gạc lá xoan (Thôi chan

Tên khoa học: E. meliaefolia Benth.
Tên khác: Không có

Ba gạt la to

Tên khoa học: Rauvolfia cambodiana Pierre ex Pit
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Ba khía

Tên khoa học: Lophopetalum wightianum Arn..
Tên khác: Không có

Ba lan mũi nhọn (Lan ba l

Tên khoa học: Trias nasuta (Reichb.f.) Stapt.
Tên khác: Không có

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.