Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Bầu đất

Tên khoa học: Gynura Procumbens (Lour) Merr. (G. sarmentosa DC)
Tên khác: Cacalia procumbens Lour.; C. sarmentosa Blume; Gynura sarmentosa (Blume) DC.; G. cavaleriei Lévl.
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bầu đất (Kim thất )

Tên khoa học: Gynura procumpens (Lour.) Merr..
Tên khác: Không có

Bảy rừa lông (sét)

Tên khoa học: S. rubiginosa Vent.
Tên khác: Không có

Bảy thưa muốm quay

Tên khoa học: Sterculia stigmarota Pierre.
Tên khác: Không có

Bảy thừa Thorel

Tên khoa học: Sterculia thorelii Pierre.
Tên khác: Không có

Bên bai

Tên khoa học: Hunteria zeynanica (Retz.) Gardn. & Thw
Tên khác: Không có

Bên tạt

Tên khoa học: Polliz secundiflora (Bl.)Bakz.f.
Tên khác: Không có

Bèo cái

Tên khoa học: Pistia stratiotes L..
Tên khác: Limnonensis friedrichsthaliana Klotzch
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.