Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo động vật


Cá Trèn răng

Tên khoa học: Belodontichthys dinema Bleeker, 1851
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá trôi ấn

Tên khoa học: Labeo rohita Hamilton, 1822
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá trôi trắng (Tên tiếng Anh: Mud carp)

Tên khoa học: Cirrhinus molitorella Sauvage, 1878
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá úc thiểu

Tên khoa học: Hemipinelodus borneensis Bleeker, 1851
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá Vồ đém (Black-spotted catfish)

Tên khoa học: Pangasius larnaudii Bocourt, 1866
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá điêu hồng (Tên tiếng Anh: Red tilapia)

Tên khoa học: Oreochromis spp
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá đỏ đuôi (Blackline rasbora)

Tên khoa học: Rasbora borapetensis Smith, 1934
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Chà Vá Chân Xám

Tên khoa học: Không có
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.