Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo động vật


Cá nhái ( Tên tiếng Anh: Freshwater garfish)

Tên khoa học: Xenentodon cancila Hamilton, 1822
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá nóc hột mít

Tên khoa học: Monotreta fangi Pellegrin and Chevey, 1940
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá phèn

Tên khoa học: Polynemus lubius Bleeker, 1851
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá phèn vàng (Tên tiếng Anh: Borneo threadfin)

Tên khoa học: Polynemus borneensis Bleeker, 1852
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá rằm đất (Tên tiếng Anh: Swamp bard)

Tên khoa học: Puntius brevis Bleeker, 1860
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá rô biển (Tên tiếng Anh: Catopra)

Tên khoa học: Pristolepis fasciata Bleeker, 1851
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá rô phi vằn (Tên tiếng Anh: Nile tilapia)

Tên khoa học: Oreochromis niloticus Linnaeus, 1757
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá rô đồng (Tên tiếng Anh: Climbing perch)

Tên khoa học: Anabas testudineus Bloch, 1792
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.