Bảo tồn thiên nhiên » Khu BVCQRT Trà Sư

Danh mục loài thủy sinh

 

Danh lục

Tên khoa học

Ngành

Bộ

...

Danh mục loài cá

 

Danh lục

Tên khoa học

Ngành

Bộ

...

Danh mục loài bò sát

 

Danh lục

Tên khoa học

Ngành

Bộ

...

Danh mục Bướm

 

Danh lục

Tên khoa học

Ngành

Bộ

...

Danh mục động vật Khu BVCQ rừng tràm Trà Sư

 

Danh lục

Tên khoa học

Ngành

Bộ

Danh mục thực vật Khu BVCQ rừng tràm Trà Sư

Tt

Danh lục

Tên khoa học

Ngành

Bộ

...

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.