Các Phòng nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc

Tên đơn vị

Chức vụ

Điện thoại

Thư điện tử

Ban biên tập trang Website Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang

...

THÔNG TIN BAN BIÊN TẬP

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.