Bảo tồn thiên nhiên » Khu BVCQRT Trà Sư

Danh mục Bướm

 

Danh lục

Tên khoa học

Ngành

Bộ

Họ

1

Bướm phượng đen ba mảnh trắng

Papilio helenus (Linnaeus)

Arthropoda

Lepidoptera

Papilionidae

2

Bướm phượng cánh chim ánh liền

Troides helena (Linnaeus)

Arthropoda

Lepidoptera

Papilionidae

3

Bướm phượng đen bốn mảnh trắng

Papilio nephelus (Boisduval)

Arthropoda

Lepidoptera

 Papilionidae

4

Bướm xanh đuôi chim

Graphium agamemnon (Linnaeus)

Arthropoda

 Lepidoptera

Papilionidae

5

Bướm phượng lớn

Papilio memnon ( Linnaeus)

Arthropoda

Lepidoptera

Papilionidae

6

Bướm hổ đốm trắng

Parantica aglea (Stoll)

Arthropoda

Lepidoptera

Danaidae

7

Bướm khế

Attacus Atlas Linnaeus 1758

Arthropoda

Lepidoptera

Saturniidae

Bành Thanh Hùng.

TP. Quản lý Bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên

Thực hiện điều tra năm 2014.

.:: Tổng số truy cập ::.