Các Phòng nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc

Tên đơn vị

Chức vụ

Điện thoại

Thư điện tử

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm

 

Trần Phú Hòa

Chi cục Trưởng

tphoa@angiang.gov.vn

Điện thoại cơ quan

02963.853761

 

Điện thoại di động

0918.038283

 

Trương Minh Hùng

Phó Chi cục Trưởng

Điện thoại cơ quan

02963.953491

tmhung@angiang.gov.vn

Điện thoại di động

0982.606764

 

 

Phó Chi cục Trưởng

Điện thoại cơ quan

 

Điện thoại di động

 

ltcong@angiang.gov.vn

Các phòng nghiệp vụ

   

Phòng Tổ chức, Tuyên truyền và Xây dựng lực lượng

Lê Hùng Quý

Trưởng phòng

lhquy@angiang.gov.vn

Điện thoại cơ quan

02963.852882

 

Điện thoại di động

0907.815589

 

Phòng Hành chánh, Tổng hợp                                    

 

Phó Trưởng phòng

 

Điện thoại cơ quan

02963.8528829

 

Điện thoại di động

 

 

Phòng Thanh tra - Pháp chế

 

Phan Thanh Xuân

Trưởng phòng

ptxuan@angiang.gov.vn

Điện thoại cơ quan

02963.953597

 

Điện thoại di động

0909.092567

 

 

Phó Trưởng phòng

 

Điện thoại cơ quan

02963.953597

 

Điện thoại di động

 

 

Phòng Sử dụng và Phát triển rừng

 

Nguyễn Thành Liêm

Trưởng phòng

ntliem02@angiang.gov.vn

Điện thoại cơ quan

02963.2211508

 

Điện thoại di động

0919.053110

 

 

Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan

02963.2211508

 

Điện thoại di động

0918.629279

 

Phòng Quản lý, Bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên

 

Trưởng phòng

 

Điện thoại cơ quan

02963.859186

 

Điện thoại di động

 

 

Nguyễn Bách Khoa

Phó Trưởng phòng

nbkhoa@angiang.gov.vn

Điện thoại cơ quan

02963.859186

 

Các đơn vị trực thuộc

   

Hạt Kiểm lâm liên huyên Tịnh Biên – Châu Đốc

 

Hạt Trưởng

 

Điện thoại cơ quan

02963.877975

 

Điện thoại di động

0918.172.777

 
 

Phó Hạt Trưởng

 

Điện thoại cơ quan

02963.877166

 

Điện thoại di động

 

 

Hạt Kiểm lâm liên huyện Tri Tôn – Thoại Sơn

Lý Vĩnh Định

Hạt Trưởng

lvdinh@angiang.gov.vn

Điện thoại cơ quan

02963.2218930

 

Điện thoại di động

0918.629065

 

 

Phó Hạt Trưởng

 

Điện thoại cơ quan

02963.874272

 

Điện thoại di động

0918.993233

 

Hạt Kiểm lâm khu bảo vệ cảnh quan Trà Sư

 

 

Hạt Trưởng

 

Điện thoại cơ quan

02963.2218025

 

Điện thoại di động

 

 

 

Phó Hạt trưởng

 

Điện thoại cơ quan

02963.2218025

 

Điện thoại di động

 

 

Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng

Nguyễn Ngọc Dân

Đội Trưởng

 

Điện thoại cơ quan

02963.762040

 

Điện thoại di động

0918.170446

 

Nguyễn Hoàng Dũng

Phó Đội Trưởng

nhdung04@angiang.gov.vn

Điện thoại cơ quan

02963.762040

 

 

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.