Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Bàng

Tên khoa học: Terminalia catappa L.
Tên khác: Quang lang
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bàng hôi

Tên khoa học: Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb., 1805
Tên khác: Bàng nước, Nhứt, Bàng mốc, Choại, Mung trằng, Bông dêu.
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bàng hôi

Tên khoa học: Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb..
Tên khác: Không có

Bâng khuâng

Tên khoa học: Angelonia Goyazensis Benth
Tên khác: Angelonia saricariaefolia sensu Phamh., non Humb. & Bonpl.
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bâng khuâng (Ngọc hân)

Tên khoa học: Angelonia goyazensis Benth.
Tên khác: Không có

BĂNG LĂNG CƯỜM

Tên khoa học: Không có
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bằng lăng láng

Tên khoa học: Lagerstroemia duperreana Pierre & Gagn..
Tên khác: Không có

Bằng lăng nhỏ ( Nam bộ)

Tên khoa học: Lagerstroemia cochinchinensis Pierre.
Tên khác: Không có

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 14
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 54
  • - Thông thường: 201
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 20
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 191
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 269

.:: Tổng số truy cập ::.