Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Xolu (Tráng)

Tên khoa học: L.pierrei Gagn.
Tên khác: Không có

Xú hương Biên hoà

Tên khoa học: Lasianthus hoaensis Pierre
Tên khác: Không có

Xú hương Cambot

Tên khoa học: L. kamputensis Pierre.ex Pit
Tên khác: Không có

Xú hương Eberhardt

Tên khoa học: L.eberhardrii Pis
Tên khác: Không có

Xú hương luân sinh

Tên khoa học: L. verticillatus (Lour) Merr
Tên khác: Không có

Xú hương trái lam

Tên khoa học: L. cyanocarpus Jack var asperulatus pierre
Tên khác: Không có

Xuân hoa

Tên khoa học: Pseuderanthemum palatifirum Radlk.
Tên khác: Không có

Xuân tôn

Tên khoa học: Swintoma griffithii Kurz.
Tên khác: Không có

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 14
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 51
  • - Thông thường: 162
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 17
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 7
  • - Không đánh giá (NE): 158
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 227

.:: Tổng số truy cập ::.