Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Xolu (Tráng)

Tên khoa học: L.pierrei Gagn.

Xú hương Biên hoà

Tên khoa học: Lasianthus hoaensis Pierre

Xú hương Cambot

Tên khoa học: L. kamputensis Pierre.ex Pit

Xú hương Eberhardt

Tên khoa học: L.eberhardrii Pis

Xú hương luân sinh

Tên khoa học: L. verticillatus (Lour) Merr

Xú hương trái lam

Tên khoa học: L. cyanocarpus Jack var asperulatus pierre

Xuân hoa

Tên khoa học: Pseuderanthemum palatifirum Radlk.

Xuân tôn

Tên khoa học: Swintoma griffithii Kurz.

.:: Tổng số truy cập ::.