Văn bản pháp luật » Thông tư

Thông tư về lĩnh vực Lao động, công chức, viên chức, tổ chức bộ máy - Hành chính tổng hợp

STT Số ký hiệu Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tải về
1
01/2015
/TTLT-BNV-BTC
Thông tư liên tịch hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế  Bộ Nội vụ,BộTài chính 14-04-2015 30-05-2015
2
14/2015/
TTLT-BNNPTNT-BNV
Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn Bộ Nội vụ Bộ Nông Nghiệp 25-03-2015 11-05-2015
3
15/2015
/TT- BNNPTNT 
Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Nội vụ Bộ Nông Nghiệp 26-03-2015 12-05-2015
4 07/2015/TT-BNV
Quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch
 công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Bộ Nội vụ 11-12-2015 24-01-2016

 

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.