Văn bản pháp luật » Luật

Luật Lao động, công chức, viên chức, tổ chức bộ máy - Hành chính tổng hợp

STT Số ký hiệu Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tải về
1 10/2012/QH13 Bộ luật Lao động 2012 Quốc Hội 18-06-2012 01-05-2013
2 45/2019/QH14 Bộ luật Lao động 2019 Quốc Hội 20-11-2019 01-01-2021
3 22/2008/QH12 Luật Cán bộ công chức Quốc Hội 13/11/2008 01-01-2010
4 58/2010/QH12  Luật Viên chức Quốc Hội 15-11-2010 01-01-2012
5 52/2019/QH14
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và 
Luật Viên chức 
Quốc Hội 25-11-2019 01-07-2020

 

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.