Văn bản pháp luật » Luật

Luật thi đua khen thưởng - Hành chính tổng hợp

TT Số ký hiệu Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tải về
1 15/2003/QH11 Luật thi đua khen thưởng  Quốc Hội 26/11/2003 01-07-2004
2 47/2005/QH11  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng Quốc Hội 14-06-2005 27-06-2005
3 39/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng Quốc Hội 16-11-2013 01-06-2014
4 16/VBHN-VPQH
Văn bản Hợp nhất Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
(Luật thi đua khen thưởng năm 2013)
Quốc Hội 13-12-2013 01-06-2014

 

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.