Kiểm lâm An Giang sơ kết Quyết đinh 83 và Thông tư 70

Ngày 31/8/2012, Chi cục Kiểm lâm An Giang tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định số:83/2007/QĐ-BNN ngày 04/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về nhiệm vụ công chức Kiểm lâm địa bàn cấp xã và Thông tư số: 70/2007/TT-BNN ngày 01/8/2007  hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện Qui ước bảo vệ và phát triển rừng (viết tắt là QU) trong cộng đồng dân cư của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
 
Hội nghị đã thông qua báo cáo Sơ kết thực hiện Quyết định số:83/2007/QĐ-BNN ngày 04/10/2007 và báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Qui ước bảo vệ và phát triển rừng, cùng với nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Hội nghị thống nhất những kết quả đã đạt đươc trong công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn An Giang đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là công tác phối hợp chữa cháy rừng rất hiệu quả giữa các lực lượng và Chính quyền địa phương, thể hiện tính xã hội hóa sâu sắc.
 
Bên cạnh những thành tích đạt được, công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn vẫn còn những tồn tại nhất định. Tình hình thực hiện Qui ước Bảo vệ và phát triển rừng chưa đồng bộ. Nguyên nhân của những tồn tại nêu trên chủ yếu là do trình độ nhận thức của người dân đối với việc chấp hành Qui ước còn kém, công tác phối hợp giữa các địa phương có lúc có nơi còn hạn chế. Hội nghị cũng đã thảo luận về dự thảo kế hoạch chấn chỉnh và những giải pháp thực hiện trong thời gian tới được các đại biểu thống nhất.

Kết thúc Hội nghị, ông Trần Phú Hòa, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm yêu cầu Kiểm lâm cần tiếp tục duy trì thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của Kiểm lâm địa bàn, tăng cường công tác phối hợp, thực hiện tuần tra, Quản lý bảo vệ rừng tận gốc kịp thời, chính xã và tiếp tục thực hiện Thông tư số 70 có hiệu quả hơn./.

Bành Thanh Hùng

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.