Ứng trực mùa khô 2012

Về việc thực hiện ứng trực phòng
cháy, chữa cháy rừng trong thời gian
cao điểm mùa khô năm 2012.
Số:  32  /KL-BVR, An Giang, ngày 15  tháng 03 năm 2012

  Kính gởi:     - Các đơn vị trực thuộc Chi cục.
                      - Các phòng nghiệp vụ.  
     
Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ thì đợt nắng nóng những ngày qua chỉ là khởi đầu cho thời kỳ nắng nóng ở Nam bộ. Nắng nóng ở Nam bộ còn kéo dài đến nửa đầu tháng 5 năm 2012, trong đó cao điểm của nắng nóng gay gắt xuất hiện từ tháng 4 đến nửa đầu tháng 5.
Theo số liệu thống kê của Trạm khí tượng dự báo cháy rừng tại Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên, trong thời gian cao điểm nắng nóng vừa qua, nhiệt độ không không khí lên đến 39,50C. Toàn bộ diện tích rừng của tỉnh An Giang đang ở cấp cháy V, cấp cháy cực kỳ nguy hiểm, khi xảy ra cháy sẽ lây lan rất nhanh, tạo thành những đám cháy lớn, sẽ gây thiệt hại nhiều mặt. Mặt khác, lượng khách hành hương, du lịch viếng núi ngày càng đông hơn và kéo dài đến những ngày lễ hội như Lễ hội Chùa Bà Chúa Xứ, Lễ Thanh Minh và lễ hội Đình Thới Sơn …
Trước tình hình trên và dể thực hiện tốt công điện số 300/CĐ-TTg ngày 06/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về việc phòng cháy chữa cháy rừng và văn bản số 103/VPUBND-KT, ngày 09/3/2012 của UBND tỉnh An Giang Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị cần tập trung đề cao cảnh giác, luôn đặt lực lượng trong tình trạng sẵn sàng làm nhiệm vụ và thực hiện ngay những giải pháp sau:
1. Các đơn vị trực thuộc Chi cục: Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên; Hạt Kiểm lâm Tri Tôn; Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng; Trạm Kiểm lâm Trà Sư xây dựng lịch ứng trực phòng cháy và chữa cháy rừng hàng ngày tại đơn vị, trong những ngày nghỉ: thứ bẩy, chủ nhật và ngày lễ phải bảo đảm 100% cán bộ công chức, viên chức (viết tắt là CBCC và VC) có mặt tại đơn vị. Trong thời gian trực nếu CBCC và VC nào vắng mặt phải có lý do chính đáng và phải được sự đồng ý của Ban lãmh đạo đơn vị; Lãnh đạo đơn vị vắng mặt phải được sự đồng ý của Chi cục trưởng. Thời gian trực bắt đầu từ ngày 16/3/2012 đến khi có thông báo mới.
2. Tạm ngừng các hoạt động trong rừng như: giải quyết chặt cây, tỉa thưa rừng, lấy thuốc nam. Giao Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR chủ động kết hợp các Hạt, trao đổi với Chính quyền địa phương để ngăn chặn khách du lịch, hành hương vào một số khu vực, một số điểm có diện tích rừng dễ cháy. Đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra để xử lý các đối tượng vào rừng khai thác lâm sản trái phép.
3. Tại văn phòng Chi cục, phân công Phòng Bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên tổ chức trực 24/24 giờ mỗi ngày. Trong thời gian trực phải cập nhật Email; thường xuyên theo dõi cảnh báo điểm cháy trực tuyến từ vệ tinh trên trang Web của Cục Kiểm lâm; báo cáo kịp thời diễn biến tình hình phòng cháy, chữa cháy của các đơn vị trực thuộc hàng ngày đến cấp trên; tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho Lãnh đạo để thực hiện công tác chỉ đạo, kiểm tra PCCCR và luôn trong tư thế sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có lệnh huy động.
4. Trong thời gian trực mọi thông tin liên lạc báo về số máy điện thoại trực 0763.859.186 và số di động 0919.819.072 (đ/c Hùng). Nội dung thực hiện báo cáo diễn biến tình hình PCCCR gồm: Các đợt tuần tra; phối hợp tuần tra, kiểm tra; số người tham gia hàng ngày…. Thời gian báo lúc 15 giờ mỗi ngày theo Email:
banhhung@gmail.com hoặc bthung@angiang.gov.vn .
 Đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các phòng nghiệp vụ Chi cục tổ chức triển khai thực hiện kịp thời và đạt kết quả tốt các yêu cầu nêu trên./.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
(đã ký)
Trần Phú Hòa

Nơi nhận:
- Như trên (các phòng nhận qua VIC);
- Trưởng Ban chỉ huy … (để B/C);
- Phó Trưởng ban TT (để b/c, nhận qua VIC;
- Văn phòng tỉnh Ủy;
- Văn phòng UBND tỉnh;   
- Cục Kiểm lâm;
- Cơ quan Kiểm lâm vùng 3;
- Sở Nông nghiệp và PTNT (nhận qua VIC);
- BLĐ CCKL (nhận qua VIC);
- Lưu VT.

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.