Công điện của Thủ tướng Chính phủ cề phòng cháy rừng

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện: Về phòng cháy, chữa cháy rừng

số:300/CĐ-TTg ngày 06/3/2012


- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Hiện nay, tình trạng khô hạn đang diễn ra ở một số địa phương, đặc biệt trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh Vùng đồng bằng sông Cửu Long đang trong mùa khô nóng, một số nơi đã xảy ra tình trạng cháy rừng lớn.
Để phòng chống và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng cháy rừng, bảo vệ tài nguyên rừng và bảo vệ môi trường thiên nhiên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng tại các địa phương trọng điểm về rừng, đặc biệt là nơi có nguy cơ cháy rừng cao.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng;
- Chỉ đạo, tổ chức các đội kiểm lâm cơ động kiểm tra, nghiêm cấm những người không có nhiệm vụ tự ý vào rừng khai thác lâm sản trái phép; không được mang lửa, chất nổ và chất dễ cháy vào rừng; phá rừng, đốt nương, làm rẫy;
- Chỉ đạo các ngành liên quan thuộc tỉnh có các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần thường trực tại địa phương để sẵn sàng phối hợp các lực lượng ứng phó trong trường hợp xảy ra cháy rừng;
- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp huyện, xã (nơi có rừng) tổ chức lực lượng thường trực, tuần tra bảo vệ rừng. Những địa phương để xảy ra cháy rừng, phá rừng nghiêm trọng phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý đối với người đứng đầu cơ quan đơn vị.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai nghiêm túc nội dung công điện này./.


KT. THỦ TƯỚNG
 PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

HOÀNG TRUNG HẢI


Nơi nhận:   
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Thông tấn xã Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, KTTH, NC, ĐP;
- Công báo;
- Lưu: VT, KTN (5b), T.32 

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.