UBND tỉnh An Giang chỉ đạo thực hiện Công điện của Thủ tướng

Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang
Số: 103/VPUBND-KT, ngày 09 tháng 3 năm 2012
Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.


Kính gửi:- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Tri Tôn, Tịnh Biên;
- UBND thị xã Châu Đốc.

Căn cứ Công điện số 300/CĐ-TTg ngày 06/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng cháy, chữa cháy rừng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng có ý kiến như sau:
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và các địa phương có rừng triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 300/CĐ-TTg ngày 06/3/2012. Đặc biệt, tăng cường công tác tuyên truyền, công tác tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng, nhất là nơi có nguy cơ cháy rừng cao. Đồng thời, căn cứ vào thực tế của địa phương nghiên cứu, đề xuất văn bản chỉ đạo nhưng công việc cụ thể do UBND tỉnh ban hành (nếu thấy cần thiết). Lưu ý, những địa phương để xảy ra cháy rừng, phá rừng nghiêm trọng thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị  phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành và  địa phương có liên quan biết, để khẩn trương tổ chức thực hiện./.

CHÁNH VĂN PHÒNG
( Ðã ký )
Võ Nguyên Nam

Nơi nhận: 
- Như trên;
- PCT Lê Văn Nưng;
- BCHQS tỉnh, CA tỉnh;
- Sở TTTT, Báo, Đài PTTH An Giang;
- Chi cục Kiểm lâm;
- P.KT, PHCTC

Tra cứu Động vật - Thực vật

Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết từng loài về dược liệu, động vật, thực vật, cổ thụ.

.:: Tổng số truy cập ::.