Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo động vật


Cá heo

Tên khoa học: Botia eos Taki, 1972
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá heo rừng (Tên tiếng Anh: Tiger botia)

Tên khoa học: Botia helodes Sauvage, 1876
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá heo vạch (Tên tiếng Anh: Orangefin loach)

Tên khoa học: Botia modesta Bleeker, 1865
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá hô (Tên tiếng Anh: Giant barb)

Tên khoa học: Catlocarpio siamensis Boulenger, 1898
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá hường (Tên tiếng Anh: Finescale tigerfish)

Tên khoa học: Datnioides microlepis Bleeker, 1853
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá kết

Tên khoa học: Micronema bleekeri Gunther, 1864
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá khoai sông (Tên tiếng Anh: Specked horseface loach)

Tên khoa học: Acantopsis sp.1
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá kìm (Tên tiếng Anh: Congaturi halfbeak)

Tên khoa học: Hyporhamphus limbatus Valenciences, 1846
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.