Bảo tồn thiên nhiên » Cổ thụ


Dầu - Đình Bình Phú

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1961

Dầu - Đình Bình Phú

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1911

Dầu - Đình Thoại Ngọc Hầu

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1761

Dầu - Đình Thoại Ngọc Hầu

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1911

Dầu - Đình Thoại Ngọc Hầu

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1811

Dầu - Đình Thới Sơn

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1931

Dầu - Neáng Mônl

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1711

Dáng hương - Chùa Thới Sơn

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1811

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.