Huyện Tịnh Biên - Đang bước vào cấp cháy III, cấp cháy cao

Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên lưu ý, núi Phú Cường đã bước vào cấp cháy IV, là cấp cháy nguy hiểm. Đề nghi tăng cường nhân lực và kiểm tra, tuần tra thường xuyên.

 

 

Tập tin đính kèm: chithi BBT 13.1.pdf


Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 15
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 217
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 205
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 287

.:: Tổng số truy cập ::.