Tra cứu cây thuốc » Theo vị trí


Bầu
Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. 1930
Bầu đất
Gynura Procumbens (Lour) Merr. (G. sarmentosa DC)
Bèo cái
Pistia stratiotes L..
Bèo cám
Lemna minor L.
Bèo sen
Eichhornia Crassipes (Mart.) Solms
Bí kỳ nam
Hydnophytum Formicarum Jack
Bí ngô
Cucurbita pepo L.
Bí đao
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn., 1881
Bìm bìm cảnh
Ipomoea Cairica (L.) Sweet
Bình bát nước
Annona reticulata L.
Bình linh cánh
Vitex pubescene Vahl var. ptilota P.Dop
BÌNH VÔI
Stephania rotunda Lour

.:: Tổng số truy cập ::.