Tra cứu cây thuốc » Theo hình


Cà ghét
Calophyllum Dryobalanoides Pierre
Cà hung
Solanum ferox L.
Cà tím
Solanum melongena L. var. esculentum Ness.
Cà trái vàng
Solanum xan- thocarpum Schrad. et Wendl.
Cà độc dược
Datura metel L.
Cách
Premna corymbosa (Burm. f.) Rottl. et Willd. (P. integrifolia L.)
Cải bắp
Brassica oleracea L. var. capitata L.)
Cải bẹ xanh
Brassica Juncea (L.) Czern. et Coss
Cải củ
Raphanus sativus L. var. raphanistroides Mak
Cải cúc
Chrysanthemum coronarium L.
Cải hoang
Rorippa indica (L.) Hiern
Cải soong
Rorippa Nasturtium - Aquaticum (L.) Hayek ex Mansf.

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 14
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 51
  • - Thông thường: 162
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 17
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 7
  • - Không đánh giá (NE): 158
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 227

.:: Tổng số truy cập ::.