Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo cây cổ thụBồ đề - Miếu Bà Chúa Xứ

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1861

Sao đen - Chùa Đông Thạnh

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1941
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Sao đen - Chùa Đông Thạnh

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1941
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Sao đen - Chùa Đông Thạnh

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1941
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Sao đen - Chùa Phi Lai

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1961
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Sao đen - Chùa Phi Lai

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1961
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Sao đen - Dinh Nguyễn Hữu Cảnh

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1916
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Sao đen - Dinh Nguyễn Hữu Cảnh

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1916
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

.:: Tổng số truy cập ::.