Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo cây cổ thụSao đen - Đình Thới Sơn

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1911
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Bàng - Đình Thới Sơn

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1911

Bàng - Đình Thới Sơn

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1811

Bàng - Lăng Thoại Ngọc Hầu

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1861

Bàng - Lăng Thoại Ngọc Hầu

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1861

Bàng - Lăng Thoại Ngọc Hầu

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1911

Gừa - Miếu Bà Thiên Y

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1711

Gừa - Miếu Bà Thiên Y

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1711

.:: Tổng số truy cập ::.