Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


XOAN ĐÀO

Tên khoa học: Không có
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

XOAY

Tên khoa học: Không có
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Xolu (Tráng)

Tên khoa học: L.pierrei Gagn.
Tên khác: Không có

Xú hương Biên hoà

Tên khoa học: Lasianthus hoaensis Pierre
Tên khác: Không có

Xú hương Cambot

Tên khoa học: L. kamputensis Pierre.ex Pit
Tên khác: Không có

Xú hương Eberhardt

Tên khoa học: L.eberhardrii Pis
Tên khác: Không có

Xú hương luân sinh

Tên khoa học: L. verticillatus (Lour) Merr
Tên khác: Không có

Xú hương trái lam

Tên khoa học: L. cyanocarpus Jack var asperulatus pierre
Tên khác: Không có

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 14
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 54
  • - Thông thường: 201
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 20
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 191
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 269

.:: Tổng số truy cập ::.