.:: CHI CỤC KIỂM LÂM AN GIANG ::.
Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Đơn nem trắng (Đơn sóc)

Tên khoa học: M. striata Mez.

Đơn Trung Quốc

Tên khoa học: M. sinensis A. DC.

Đơn đỏ ( Trang sơn )

Tên khoa học: Ixora coccinca L

Đông ba trái có cọng

Tên khoa học: Dunbaria podocarpa Kurz.

Đồng Balansa

Tên khoa học: Maesa balansac Mez.

Đồng răng cưa

Tên khoa học: Maesa indica Wall. in. Roxb.

Đồng tiền ( Tràng qủa dẹp

Tên khoa học: Desosdium pulchellum (L.) Benth.

Đồng tiền ( Tràng qủa dẹp

Tên khoa học: Desosdium pulchellum (L.) Benth.

.:: Tổng số truy cập ::.