Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Xaân cách Thorel ( Xăng đ

Tên khoa học: Glyptopetalum thorelii Pit..
Tên khác: Không có

Xaân cách Thorel ( Xăng đ

Tên khoa học: Glyptopetalum thorelii Pit..
Tên khác: Không có

Xaân cách Thorel ( Xăng đ

Tên khoa học: Glyptopetalum thorelii Pit..
Tên khác: Không có

Xăng ( Tiếu)

Tên khoa học: Terminalia chebula Retz..
Tên khác: Không có

Xăng dùng căm bốt

Tên khoa học: Arnicratca cambodiana (PierreP) N. Hall..
Tên khác: Không có

Xăng mã chẻ ( Trúc tiết)

Tên khoa học: C. brachiata (Lour.) Merr.
Tên khác: Không có

Xăng mã răng ( Răng cá)

Tên khoa học: Carallia suffruticosa Ridl.
Tên khác: Không có

Xăng mã thon

Tên khoa học: C. lancaefolia Roxb.
Tên khác: Không có

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 14
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 54
  • - Thông thường: 201
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 20
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 191
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 269

.:: Tổng số truy cập ::.