Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Vảy ốc

Tên khoa học: Calophyllum tetrapterm Miq..
Tên khác: Không có

VẢY ÓC

Tên khoa học: Không có
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Vảy ốc ( Hàn the)

Tên khoa học: Alysicarpus vaginalis (L.) A.P.de Cand
Tên khác: Không có

Vệ tuyền

Tên khoa học: Telectadium dongnaiensis Pierre.ex Cost
Tên khác: Không có

Vệ tuyền ngọt

Tên khoa học: Telectadium edule Baill.
Tên khác: Không có

VÊN VÊN

Tên khoa học: Không có
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Vên Vên

Tên khoa học: Chi (genus): Anisoptera Loài (species): A. costata
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Vĩ thảo dạng sâu

Tên khoa học: Brachiaria eruciformis (J.E.Sw.) Griseb.
Tên khác: Không có

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 14
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 54
  • - Thông thường: 201
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 20
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 191
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 269

.:: Tổng số truy cập ::.