Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Ba gạc lá xoan (Thôi chan

Tên khoa học: E. meliaefolia Benth.
Tên khác: Không có

Ba gạt la to

Tên khoa học: Rauvolfia cambodiana Pierre ex Pit
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Ba khía

Tên khoa học: Lophopetalum wightianum Arn..
Tên khác: Không có

Ba lan mũi nhọn (Lan ba l

Tên khoa học: Trias nasuta (Reichb.f.) Stapt.
Tên khác: Không có

Ba soi ( Mã rạng răng )

Tên khoa học: Macaranga denticulata ( Bl.) Muell.Arg.
Tên khác: Không có

Ba đậu

Tên khoa học: Croton tiglium L.
Tên khác: Cây Mần đề
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Ít nguy cấp (LG)

Bã đậu tây

Tên khoa học: Hura crepitans L.
Tên khác: Vông đồng
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Ít nguy cấp (LG)

Bạc hà

Tên khoa học: Alcasia odora C.Koch.
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 14
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 54
  • - Thông thường: 201
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 20
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 191
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 269

.:: Tổng số truy cập ::.