Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Ba gạc lá xoan (Thôi chan

Tên khoa học: E. meliaefolia Benth.

Ba gạt la to

Tên khoa học: Rauvolfia cambodiana Pierre ex Pit
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Ba khía

Tên khoa học: Lophopetalum wightianum Arn..

Ba lan mũi nhọn (Lan ba l

Tên khoa học: Trias nasuta (Reichb.f.) Stapt.

Ba soi ( Mã rạng răng )

Tên khoa học: Macaranga denticulata ( Bl.) Muell.Arg.

Ba đậu

Tên khoa học: Croton tiglium L.
Tên khác: Cây Mần đề
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Ít nguy cấp (LG)

Bã đậu tây

Tên khoa học: Hura crepitans L.
Tên khác: Vông đồng
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Ít nguy cấp (LG)

Bạc hà

Tên khoa học: Alcasia odora C.Koch.
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

.:: Tổng số truy cập ::.