Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Bá bệnh

Tên khoa học: Eurycoma longifolia Jack.Subsp. Longifolia
Thuộc: Sách đỏ
Tình trạng bảo tồn: Nguy cấp (EN)

Ba bét ( Bông bét )

Tên khoa học: Mallutus barbatus Muell.Arg.

Ba bét trắng ( Ruống )

Tên khoa học: Mallutus opelta Muell.Arg.

Ba bông

Tên khoa học: Aerva Sanguinolenta (L) Bulume
Tên khác: Cỏ Mao Vĩ Đỏ
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Ba chẽ

Tên khoa học: (Desmodium triangulare (Reta.), Merr., hay Desmodium cephalotes (Roxb.)Wall. ex Wight et Am.)
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Ba dót

Tên khoa học: Eupatorium Triplinerve Vahl
Tên khác: Tên khác Ba dót, Cà Dót, Bả dột, Trạch lan
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Ba gạc Châu Đốc

Tên khoa học: Rauwolfia chaudocensis Pierre ex Pít.
Thuộc: Sách đỏ
Tình trạng bảo tồn: Rất nguy cấp (CR)

Ba gạc lá nhỏ

Tên khoa học: Rauwolfia indochinesis Pichon, hay Rauwolfia littoralis Pierre ex Pit.
Thuộc: Quí hiếm & đặc hữu
Tình trạng bảo tồn: Nguy cấp (EN)

.:: Tổng số truy cập ::.